icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

09 ýanwar 2023

3165

“Dialog - parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň 77-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde kabul edildi

Aşgabat halkara hepdeliginiň çäginde 2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen "Dialog - parahatçylygyň kepili" atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy "Parahatçylyk medeniýeti" gün tertibiniň 14-nji bendine laýyklykda BMG Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň resminamasy hökmünde BMG-nyň alty resmi dilinde neşir edildi (A / 77/651 ).

Resminama, jedelleri parahatçylykly ýollar we usullar bilen çözmek baradaky borçnamalary öz içine alýan BMG-niň Tertipnamasynyň esasy maksatlaryny we ýörelgelerini görkezilýär. Bu nukdaýnazardan, resminama dürli görnüşlerinde öz içine alyjy gepleşikleriň BMG-a agza ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy berkitmekde möhüm orun eýeleýändigini nygtaýar.

Jemleýji resminamasy, BMG-nyň Baş sekretarynyň «Parahatçylygyň kepili hökmünde Dialog» pelsepesini öňe sürmek üçin Türkmenistanyň başlangyjy bilen utgaşýan Parahatçylygy gurmak üçin täze gün tertibini döretmek baradaky başlangyjyny goldaýar.

Mundan başga-da, neşir edilen resminama BMG-nyň global strategiýalaryny we maksatnamalaryny, hususan-da, Durnukly ösüş üçin 2030-njy ýyla çenli meýilnamany bilelikde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny belleýär.

Jemleýji resminamada bitaraplyk syýasatynyň dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly gepleşikleriň, ynamly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösmeginde möhüm rol oýnaýandygyny hem-de sebit we dünýä derejesinde halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna goşant goşýandygyny nygtalýar. Şol bir wagtyň özünde, öňüni alyş diplomatiýasynyň ähmiýeti, hususan-da, Aşgabatdaky BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň parahatçylygy saklamak, şeýle hem öňüni alyş diplomatiýa gurallaryny ösdürmek we berkitmek zerurlygy nukdaýnazaryndan dünýä jemgyýetçiliginiň bähbitleri üçin jedelleri parahatçylykly çözmek ugrundaky tagallalaryna goldaw bermek üçin alyp barýan işleriniň ähmiýeti nygtalýar..

Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen “Dialog - parahatçylygyň kepili” atly ählumumy başlangyç, halkara jemgyýetçiliginiň dünýä halklarynyň parahatçylykly we ynamdar ýaşamak däplerini güýçlendirmek, gymmatlyklary we dünýägaraýyşlary dikeltmek, parahatçylykwe we ynanyşmak medeniýetini halkara gatnaşyklarynda aýrylmaz görkeziji hökmünde kesgitlemek ugrundaky tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilendir..

“Dialog - parahatçylygyň kepili” atly maslahat, 2023-nji ýylda «Parahatçylygyň kepili hökmünde Dialog» başlangyjyna esas döreden, dünýä jemgyýetçiliginiň işjeň agzasy bolan, diňe bir ähli ýurtlaryň we halklaryň esasy bähbitlerine laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilen möhüm başlangyçlary öňe sürmek bilen çäklenmän, amaly durmuşa geçirmek üçin yzygiderli ädimler atýan Türkmenistanyň açyk tassyklamasy boldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi