icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

16 noýabr 2023

1787

KHBS üçin habar

2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Adam hukuklary baradaky geňeşiniň Köpugurly döwürleýin syny boýunça Iş toparynyň 44-nji mejlisine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynyň netijeleri boýunça brifing geçirildi.

Brifinge Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň işgärleri, daşary ýurtly we türkmen žurnalistleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda gatnaşyjylar ýurduň adam hukuklary boýunça borçlaryny ýerine ýetirmek syýasatynyň esasy ugurlary barada Türkmenistanyň hasabaty, şeýle hem ozalky – 2018-nji ýylda geçirilen 3-nji synyň çäklerinde öňe sürlen birnäçe meseleleri çözmekdäki möhüm öňegidişikler we netijeli özgerişler bilen tanyşdyryldy.

Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň belleýşi ýaly, hasabatda döwlet gurluşynyň esaslaryny berkitmäge, köpugurly ykdysady ulgamy döretmäge, möhüm sosial meseleleri çözmäge we Türkmenistanyň ilatynyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler we uzak möhletleýin milli maksatnamalar durmuşa geçirilýär.

Wekiliýetiň agzalary tarapyndan berlen maglumatlara we öňünden iberilen hasabata esaslanyp, dürli ýurtlardan 77 wekiliýet ýurduň ynsanperwer ugrundaky syýasatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin tekliplerini berdi. Dialogyň netijesinde 228 teklip berildi, olaryň 146-sy durmuşa geçirmek üçin kabul edildi, 82-si indiki işlerde göz öňünde tutulmagyna karar berildi.

Şeýle hem, Türkmenistanyň häzirki hasabatdan ozal tutuş döwürde durmuşa geçirmek üçin Ýol kartasyny taýýarlap, öňki teklipleriň yzygiderli durmuşa geçirilmegine çemeleşendigi bellendi. Geçen döwürde Türkmenistan Köpugurly döwürleýin syn üçin tekliplerini durmuşa geçirmekde ähmiýetli ösüş gazandy.

Türkmenistanda 2018-2023-nji ýyllar aralygynda dowam edýän hukuk özgertmeleriniň çäginde adam hukuklaryny goramak we öňe sürmek gurallaryny güýçlendirmek maksady bilen, täze kanunçylyk resminamalary kabul edildi, bar bolan kanunlara goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek baradaky borçnamalarynyň halkara hukuk binýady güýçlendirildi. Häzirki wagtda Türkmenistany beýleki halkara şertnamalaryna goşmak üçin yzygiderli işler alnyp barylýar. Milli kanunçylygyň halkara resminamalarynyň düzgünlerine laýyk gelmegine gözegçilik edilýär, halkara resminamalarynyň düzgünleri, şeýle hem olara goşulmagyň gurallary öwrenilýär.

W.Hajiýewiň belleýşi ýaly, Köpugurly döwürleýin syn boýunça dialog Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegi bilen baglanyşykly pudaklaýyn görnüşde guruldy, hususan-da, Durnukly ösüş maksatlarynyň maglumatlaryny ýygnamak we ýaýratmak üçin Türkmenistanyň milli platformasyny döretmek işi barada maglumat berdi.

Dialogyň dowamynda, hasabatda bellenilişi ýaly, aýallaryň döwletiň jemgyýetçilik we syýasy durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşygyny giňeltmek üçin köp işleri şöhlelendirýär.

Şunuň bilen birlikde, wekiliýet raýat jemgyýetiniň ösüşi, kanunçylygyň hil taýdan kämilleşdirilmegi we olaryň ulanylyşynyň tejribesi, döwletiň zähmet gatnaşyklary pudagynda gazanan üstünlikleri we tagallalary beýan edildi. Halkara Zähmet Guramasynyň hünärmenler üçin goldawy, 2023-nji ýylda tassyklanan HZG bilen hyzmatdaşlyk üçin kabul edilen Ýol kartasyna esaslanýar.

Brifingiň dowamynda jemgyýetiň demokratiýalaşdyrylmagyny pugtalandyrmagyň, milli kanunlary we olary adam hukuklary hakyndaky halkara resminamalaryna laýyklykda durmuşa geçirmegiň gurallaryny öwrenmegiň Türkmenistan üçin iň möhüm ähmiýete eýe bolup durýandygy nygtaldy. Bu ugurda, milli howpsuzlyk ulgamyny mundan beýläk-de özgertmek üçin uzak möhletleýin çäreler göz öňünde tutulýar, Türkmenistanda adam hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýmak we goramak, adam hukuklaryny goramak bilen baglanyşykly halkara konwensiýalaryň we milli kanunçylygyň esasy düzgünlerini durmuşa geçirmek üçin gönükdirilen işleri görkezýär.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň gyzyklanýan taraplar bilen açyk we netijeli hyzmatdaşlyga taýýardygy mälim edildi.

Brifingiň çäklerinde ministriň orunbasary türkmen tarapynyň adyndan gepleşiklere gatnaşandyklary we tekliplerini iberendikleri üçin ähli ýurtlara minnetdarlyk bildirdi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi