icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img

23 ýanwar 2024

2837

Türkmenistan Ýaponiýanyň maliýe institutlary bilen gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär

Ýaponiýa amala aşyrylan iş saparynyň dowamynda, 2024-nji ýylyň 22-23-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Ýaponiýanyň daşary söwda guramasynyň (JETRO) ýerine ýetiriji direktory hem-de başlygy Işiguro Norohiko we Eksport we maýa goýum ätiýaçlandyryş guramasynyň (NEXI) ýerine ýetiriji diektory hem-de başlygy Asuo Kuroda bilen duşuşyklary geçirdi.

«JETRO» guramasynyň  wekilleri bilen geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn söwdanyň ösüşini höweslendirmek boýunça ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. Hususan-da, birek-biregiňkide söwda wekilçilikleriniň,  biziň ýurdumyzda we Ýaponiýada işewürligi alyp barmaga gönükdirilen kiçi we orta telekeçileriň özüne çekijiligini artdyrmak maksady bilen «JETRO» guramasynyň  Türkmenistandaky wekilhanasynyň, Türkmenistanyň Ýaponiýada söwda öýüniň açylmagynyň mümkinçilikleri boýunça pikir alyşmalar gurnaldy. Şeýle-de,  şu ýylyň birinji ýarymynda türkmen tarapynyň «JETRO» guramasy bilen bilelikde işewürlik forumyny geçirmek boýunça meýilleri beýan edildi.

«NEXI» guramasynyň wekilleri bilen geçirilen gepleşikleriň barşynda maýa goýum ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlary, hususan-da, Türkmenistanda ähmiýeti uly bolan taslamalaryň maliýeleşdirilmegine dürli maýa goýum guramalarynyň çekilmeginiň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen birlikde, taraplar uly ähmiýete eýe bolan ugurlar boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň depginli diwersifikasiýalaşdyrylmagyna gyzyklanma bildirdiler.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi