Medeniýet

Medeniýet güýjüň egsilmez çeşmesi bolup, ol her bir halkyň milli aýratynlyklaryny kemala getirmäge ýardam edýär, ýakynlaşmagyň ruhy köprüsi bolup durýar diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

Türkmenistanda Medeniýet Ministrligi hereket edýär, onuň esasy işi Türkmenistanyň medeniýetini ösdürmek, medeniýet pudagynyň amatly şertlerini sazlamak, milletiň arasynda şahslary ruhy we medeni taýdan durmuşa geçirmek bolup durýar.

Döwletiň medeniýet babatdaky syýasatyny durmuşa geçirmek, ilkinji nobatda, dürli çäreleri halkara derejesinde geçirmekden ybaratdyr.

Medeniýet hyzmatlarynyň hilini giňeltmek we ösdürmek üçin, ilata elýeterligini gowulandyrmak, döredijilik toparlarynyň repertuaryny täzelemek, muzeý we kitaphana gaznalaryny, medeniýet ulgamlarynyň işlerini utgaşdyrmak ugrunda yzygiderli işler alnyp barylýar. Şu günki günde ýurtda 10 sany döwlet teatry, olaryň 6-sy paýtagtda ýerleşýär, 1 sirk, 2 sany kinokonsert merkezi, 36 sany döwlet muzeýi, döwlet kitaphanalar bar. Kitaphanalar: Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasy, Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy, Türkmenistanyň körler we kerler üçin kitaphanasy (3 şahamçasy we 1 kitap beriş nokady bar), Aşgabat şäheriniň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy (1 merkezi, 21 sany kitaphana şahamçasy bar). Şeýle-de her welaýatda uly welaýat kitaphanasy we Medeniýet ministrligiň garamagyndaky kitaphanalar hereket edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna hem-de onuň garamagyna berlen Döwlet muzeýiniň bölümleriniň birine baryp gördi. Häzirki wagtda şol ýerde kitap sergi merkezi ýerleşýär. Bu ýerde milli Liderimiz kitaphana işini kämilleşdirmek we guramak boýunça wezipeleri kesgitledi.

Döwlet Baştutanymyz kitaphanalarda elektron we internet hyzmatlaryny ýola goýmak, kitaphana işini mundan beýläk-de sanly ulgama geçirmek we şunuň bilen baglylykda, welaýat kitaphanalaryna usulyýet kömegini hem-de ylmy maslahatlary bermek meselesine ünsi çekdi.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda 3 sany ýokary okuw mekdebi, 8 sany orta hünär okuw mekdebi, 1 sany ýörite sazçylyk mekdep-internaty, 12 sany çagalar çeperçilik we 80 sany çagalar sungat mekdepleri hereket edýär.

Bilşimiz ýaly, 2019—njy ýyl “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” şygary astynda geçýär. Bu şygarda döretmegiň, ylhamly zähmetiň energiýasyny we täze gözýetimlere, açyşlara, bilimlere bolan hyjuwy öz içine alýan pikir jemlenen. 

“Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygaryň astynda geçen 2018-nji ýyl bolsa taryha hem-de şol taryhyň ýurdumyzyň möhüm wakalary, ýeten sepgitleri barada beýan edýän nobatdaky sahypasyna öwrüldi. Bu ýylyň wakalary ýurdumyzyň medeniýetiniň ägirt uly döredijilik kuwwatyny şöhlelendirdi. Ýurdumyzda geçirilen şanly seneler we baýramçylyklar, tematiki maslahatlara, çeper we kitap sergilerine we konsertlere, teatr sahnalaryna we döredijilik duşuşyklaryna beslendi.

2018-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde maslahat geçirildi. «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly forumyň barşynda halklary we medeniýetleri ýakynlaşdyrýan möhüm şert hökmünde bu gadymy kerwen ýolunyň şan-şöhratyny wagyz etmäge aýratyn üns berildi. Şeýle-de ýanwar aýynda Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Beýik Ýüpek ýoly — parahatçylygyň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň ýoly» atly sergi guraldy.

Fewral aýynda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde medeniýet ugurly sergi açyldy. Şeýle-de bu aýda görnükli italýan suratkeşi Mikelanjelo Merizi da Karawajonyň eserleriniň göçürilen suratlary hem «syýahat etdi».

Halkara zenanlar güni we Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mart aýynyň wakalarynyň many-mazmunynyň baýlygyny kesgitledi. Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde guralan surat, grafika we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi hem şu dabaralara bagyşlandy. Bu sergi ýurdumyzyň suratkeş zenanlarynyň 43-siniň işini özünde jemledi. 9-njy martda bolsa wagyz-nesihat çäresi badalga aldy — Aşgabat — Türkmenabat — Kerki ugry boýunça Aşgabatdan wagyz-nesihat otlusy dört günlük ýola düşdi. Onuň ugry ýurdumyzda gadymy döwürlerde söwda ýollarynyň çatrygynda ýerleşen şäherleri we taryhy ýerleri öz içine aldy. Çäräniň maksatnamasynyň çäklerinde «Günorta Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri — dünýä binagärlik sungatynyň ajaýyp nusgalary» diýen ylmy maslahat hem-de hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň bir babyna bagyşlanan «tegelek stol» geçirildi. Şunuň ýaly çäre martyň soňky ongünlüginde Balkan welaýatynda hem guraldy.

Milli bahar baýramyna bagyşlanan esasy baýramçylyk dabaralary däbe öwrülen «Nowruz ýaýlasynda» geçirildi. Bu ýerde türkmen halkynyň çäksiz myhmansöýerliginiň, milli medeniýetimiziň dowamatlylygynyň alamatyna öwrülen ägirt uly ak öý görnüşindäki bina — «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» guruldy. Owganystandan, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan, Özbegistandan, Gyrgyz Respublikasyndan, Türkiýeden, Gazagystandan, Täjigistandan, Eýrandan gelen döredijilik toparlary öz däp-dessurlarynyň, Nowruzdaky duşuşyklaryň aýratynlyklaryny görkezdiler.

2018-nji ýylda ýurdumyzda hem-de onuň çäklerinden daşarda kompozitor Nury Halmämmedowyň ýubileýi giňden bellenilip geçildi. Mukamlar köşgünde «Ýürekleriň sazy» atly ugurdaş äheňli konsert geçirildi. Çäreler Russiýada, Moskwanyň P.I.Çaýkowskiý adyndaky döwlet konserwatoriýasynda dowam etdi.

18 — 19-njy aprelde Aşgabatda halkara ylmy maslahat we “Saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly festiwal geçirildi. Halkara maslahat dünýäniň 13 ýurdundan gelen ynsanperwer ugurly alymlary we sungat ussatlaryny özünde birleşdirdi. 24-nji aprelde Berliniň Täze muzeýinde «Margiana — Türkmenistanyň çägindäki bürünç eýýamynyň şalygy» atly serginiň dabaraly açylyşy boldy. Ony Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Berliniň döwlet muzeýleriniň birleşigine girýän Gadymy döwür we irki taryh muzeýi gurady. Gadymy Margiananyň artefaktlary bilen tanyşdyryldy. 1-nji noýabrdan bolsa bu sergi Gamburgyň arheologiýa muzeýinde dowam etdi. Bu ýerde gadymy türkmen şalygynyň asyl nusgalary dört aýlap görkeziler. Soňra bolsa olar 2019-njy ýylyň iýunyna çenli Mangeým şäheriniň Raýs-Engelhorn muzeý toplumynda ýaýbaňlandyrylar.

2018-nji ýylda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, 27-nji iýunda bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hünär baýramy beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyraga sarpa goýmak çäresi bilen birleşdirildi. Bu dabaralara bagyşlanan Medeniýet hepdeligi 22 — 27-nji iýun aralygynda Ahal welaýatynda geçirildi, forumyň aýry-aýry çäreleri paýtagtymyzda guraldy.

Sungat ussatlarynyň, bagşylaryň gatnaşmagynda konsertler, şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň, neşirýat önümleriniň hem-de arheologlaryň ýurdumyzyň dürli sebitlerinden tapan täsin gymmatlyklarynyň görkezilişi ýaly çäreler geçirildi. Hepdeligiň jemleýji çäresi — sungat ussatlarynyň uly konserti, sungat forumynyň dabaraly açylyşy ýaly, Ahal welaýatyndaky, «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynda geçirildi. Dabara gatnaşyjylar Medeniýet hepdeligini geçirmek nobatyny Ahal welaýatyndan Balkan welaýatyna bermek bilen baglanyşykly döredijilik çäresini guradylar. 2019-njy ýylda bu giň möçberli sungat forumy Balkan welaýatynda geçiriler.

2018-nji ýylyň ikinji çärýeginde täze kitap bilen tanyşdyryş çäreleriniň birnäçesi geçirildi. Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy guraldy.

Üçünji çärýegiň çäreleri 1 — 7-nji iýul aralygynda geçirilen “Beýik Ýüpek ýoly — ýürek ýoly” atly festiwal bilen başlandy. Şeýle-de iýulda geçen wajyp wakalaryň hataryna Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde geçirilen «Aziýanyň ýaňy» atly sirk sungatynyň XI halkara festiwalynda türkmen sirkiniň wekili Liliana Ýusubowanyň kümüş baýraga mynasyp bolandygyny hem goşmak bolar. Howa gimnastikasy ugrunda ajaýyp çykyşy üçin ildeşimize «Ýokary ýerine ýetirijilik hem-de hünär ussatlygy üçin» diýen ýörite baýrak gowşuryldy. Şeýle-de iýul aýynda ençeme asyr mundan ozal gadymy türkmen küştdepdi tansynyň dörän ýerinde, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dünýä medeniýetiniň bu tans dürdänesine bagyşlanan festiwal geçirildi.

18-nji awgustda höwesjeň ýaş ýerine ýetirijileriň “Ýaňlan, Diýarym!” atly telebäsleşiginiň jemleri jemlendi.

“Beýik Ýüpek ýolunyň” ugry boýunça “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň, welosipedli ýörişiň hem-de ýeňil atletika boýunça ýaryşyň üstünlikli tamamlanmagy mynasybetli “Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda uly konsert boldy.

26-njy sentýabrda ählihalk baýramçylygynyň öňüsyrasynda dürli pudaklaryň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary gowşuryldy. Sylaglara mynasyp bolanlar şol gün paýtagtymyzdaky “Mejlisler merkezinde” geçirilen sungat ussatlarynyň konsertine çagyryldy. Bu konsert ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygyna bagyşlandy. Baýramçylyk konsertine gatnaşyjylaryň hatarynda “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” çagalar aýdym-saz bäsleşiginiň ýeňijileri hem bar. Bu bäsleşigiň jemi sentýabr aýynyň birinji ongünlüginde Mukamlar köşgünde jemlenildi.

29-njy sentýabrda Beýik Ýüpek ýoluna bagyşlanan iň gowy surat eserleriniň bäsleşiginiň jemleri jemlenildi. Gözden geçirilişiň ýeňijileriniň işleri ýurdumyzyň Suratkeşler birleşiginiň sergi merkezinde ýaýbaňlandyrylan serginiň çäklerinde görkezildi.

Geçen ýylyň üçünji çärýeginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň dowamy çapdan çykdy. 21-nji sentýabrda bolsa Aşgabatda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Milli Liderimiziň bu eseri 1-nji oktýabrda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji maslahatynyň çäklerinde hem tanyşdyryldy. Geçen ýylyň üçünji çärýeginde Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk we ykdysady ylymlaryň doktory, Ylymlar akademiýasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň 10-njy jildi hem çapdan çykdy.

Gruziýada iýul aýynda Türkmenistanyň ilçihanasynyň goldaw bermeginde neşir edilen “Foreign Businessin Georgia” žurnalynyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly ýörite sany Türkmenistana bagyşlandy.

GDA agza döwletleriň “Kitap sungaty” atly XV ýubileý halkara bäsleşiginiň baýraklary ýurdumyzyň kitap neşir edijileriniň hem-de neşirýat işgärleriniň gazanýan üstünlikleriniň aýdyň subutnamasydyr. Bu bäsleşik Russiýa Federasiýasynda 31-nji Moskwa halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde geçirildi.

Abraýly baýraklara mynasyp bolan kitaplary hem sanap geçmek wajyp: Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby “Medeniýetleriň gatnaşygy” ugrunda birinji ýere mynasyp boldy, “Meniň ýurdum” ugrunda “Arkadag taglymaty — sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady” atly neşir bäsleşigiň baýrakly ornuna mynasyp boldy, owadan suratlar bilen bezelen “Türkmen halk ertekileri” atly kitap “Çagalar we ýetginjekler üçin kitap” ugrunda II derejeli diploma mynasyp boldy, hem-de “Ürgenç — Gündogaryň orta asyr ylmy we medeni merkezi” atly eser “Okuw edebiýaty we bilim” ugrunda III derejeli diplom bilen bellenildi.

2018-nji ýylyň oktýabr aýynyň başynda täze hoş habar gelip gowuşdy. Döwlet Baştutanymyzyň gadymy halkara ýoluň birleşdiriji ornuny açyp görkezýän eseri indi koreý dilinde neşir edildi.

Oktýabr aýynyň birinji ongünlüginde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazarýaka döwletleriniň Mekdep medeni-sport festiwaly geçirildi. Oňa ýaşlaryň 200-den gowragy gatnaşdy. Bu festiwal sportuň 6 görnüşi boýunça geçdi.

6 — 7-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen “Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti: häzirki we geljekki ösüşi” atly halkara maslahatyň gün tertibine Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Forumyň öňüsyrasynda ÝUNESKO-nyň Utgaşdyryjy komitetiniň “Ýüpek ýoly” ugruny Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça bäşinji mejlisi geçirildi. Mundan başga-da, “Beýik Ýüpek ýoly ýaşlaryň gözi bilen” diýen halkara surat bäsleşiginiň ýeňijileriniň işleriniň sergisi geçirildi. Medeni maksatnamanyň çäklerinde maslahata gatnaşyjylar Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda “Görogly we Agaýunus” diýen sahna oýnuna tomaşa etdiler, şeýle hem bilelikdäki “Galkynyş” türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň konsertine tomaşa etdiler. Bu toparyň çykyşy Awstriýa-türkmen jemgyýetiniň 10 ýyllygyna gabatlanyldy.

Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasyndaky günlerde birnäçe döredijilik bäsleşikleriniň jemi jemlenildi. Ýaş estrada aýdymçylarynyň arasynda “Ýylyň parlak ýyldyzy — 2018” milli bäsleşigiň jemleýji tapgyry aýdyň wakalaryň biri boldy.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky halkara hyzmatdaşlyk mowzugy hem öz ösüşine eýe boldy. Ýanwar aýynyň soňunda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günleriniň çäklerinde dostlukly döwletiň döredijilik işgärleriniň we sungat ussatlarynyň wekiliýeti ýurdumyza geldi. Belarusly myhmanlar Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasyna «Françiska Skorinynyň kitap mirasy» atly 22 jiltlik faksimil neşirini sowgat berdiler.

Fewralyň başynda Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň Medeniýet günleri geçirildi. Şekillendiriş sungaty muzeýinde sergi, Eýranyň kinorežissýorlarynyň filmleriniň görkezilişi guraldy. Türkmen döwlet gurjak teatrynyň sahnasynda iki ýurduň çagalar döredijilik toparlary, «Watan» kinokonsert merkezinde bolsa Eýranyň folklor we saz toparlary çykyş etdiler.

Ynsanperwer ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk meselesi bilen baglylykda, ýurdumyzyň arheologiýa dünýäsi bilen tanyşmakda uly gymmata eýe bolan «Uly Gyzgala» (daşary ýurt edebiýatynda «Gyz-gala» hökmünde belli) binagärlik ýadygärligini gorap saklamak boýunça türkmen-amerikan taslamasy tamamlandy. 16-njy maýda «Gadymy Merw» döwlet taryhy-medeni goraghanasynda bu waka bagyşlanan dabara boldy.

Şeýle-de 2018-nji ýylda ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Aşgabatda işleýän daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalary bilen bilelikde konsertler guraldy.

22-nji maýda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde medeni çäre geçirildi. Onuň çäklerinde surat sergisi açyldy hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy.

Russiýanyň medeni paýtagty maý aýynyň soňky ongünlüginde “Fontankada» atly I Halkara sirk sungaty festiwalynyň geçirilen ýerine öwrüldi. Şol ýerde türkmen çapyksuwarlary baş baýraga — «Altyn Gaetano» baýragyna mynasyp boldular. «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparyna gatnaşyjylardan hem-de Döwlet sirkiniň «Türkmen jigitleri» toparyndan düzülen bilelikdäki toparyň bu ajaýyp üstünligi dünýäniň esasy sirk meýdançalarynda Garaşsyz hem Bitarap Watanymyza mynasyp wekilçilik edýän ildeşlerimizde uly buýsanç duýgusyny döretdi.

8-nji iýunda Russiýanyň paýtagtynda, Rerihleriň muzeýiniň çäginde (Gündogar döwlet muzeýiniň şahamçasy) «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi. Tanyşlyk» atly medeni çäre geçirildi. Türkmen-russiýa medeni gatnaşyklary bilen baglanyşykly çäreler 14-nji iýunda Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda dowam etdirildi. Şol ýerde «Salam, Wladimir Wysoskiý!» atly oýnuň görkezilişi boldy.

23 — 25-nji iýunda Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirildi. Maksatnama türkmen sungat ussatlarynyň konsertleri, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň hem-de muzeý gymmatlyklarynyň sergisi girizildi.

25-nji iýunda Ženewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça geňeşiniň 38-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky medeni mirasyň goralmagyny höweslendirmek hakyndaky» Bilelikdäki Beýannama biragyzdan kabul edildi.  Türkmenistan bilen birlikde, ýene-de 23 döwlet bu resminamanyň awtordaşy bolup çykyş etdi.

Sentýabr aýynyň birinji ongünlüginde Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi hem-de Koreýa Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasy tarapyndan guralan “Koreýa hepdeligi” geçirildi. Şonuň çäklerinde maslahat, koreý aşhanasynyň festiwaly hem-de kinofilmleriň görkezilişi we konsert geçirildi.

Şeýle-de sentýabr aýynda Türkmenistanyň wekiliýeti Astrahan şäherinde geçirilen IV Hazar mediaforumyna gatnaşdy.

Oktýabr aýynyň başynda türkmen paýtagtynda ilkinji gezek Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş Assambleýasynyň (ABU) 55-nji mejlisiniň çäreleri geçirildi. Forumyň açylyşynyň öňüsyrasyndaky günlerde sergi, okuw maslahaty, iş toparlarynyň mejlisleri guraldy. Mundan başga-da, “Women with the Wave” atly 7-nji Zenanlar forumy hem-de ussatlyk sapaklarynyň tapgyry geçirildi. Bu çäreler ABU-nyň “Alyp eşitdiriş hemmeler üçin: gender deňligi we köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde köpdürlülik” forumlarynyň bir bölegi bolup durýar.

4-nji oktýabrda ABU-nyň Baş Assambleýasynyň 55-nji mejlisiniň açylyş dabarasynda Aziýa — Ýuwaş ummany teleradiogepleşikler birleşiginiň Baş sekretary Jawad Mottagi guramanyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa sebitde köpçülikleýin habar beriş serişdelerini ösdürmekde bitiren ägirt uly hyzmatlary üçin ýörite güwänamany gowşurmak barada kabul eden çözgüdini beýan etdi. Oktýabr aýynyň ikinji ongünlüginde bolsa biziň uly döredijilik wekiliýetimiz Türkmenistanyň Täjigistandaky Medeniýet günlerine gatnaşdylar. 19-njy oktýabrda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Ýüpek ýoly: gadymyýetden häzirki güne çenli” diýen “tegelek stoluň” başynda söhbetdeşlik geçirildi. Bu çäre Medeniýet ministrligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guraldy.  21 — 23-nji oktýabr aralygynda Moskwada we Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Medeniýet günleri geçirildi. Oktýabr aýynyň soňunda Aşgabatda Horwatiýanyň Medeniýet günleri geçirildi, onuň çäklerinde “Horwatiýa Respublikasynyň maddy däl mirasy” atly surat sergisi, Horwatiýanyň kino sungatynyň eserleri bilen tanyşlyk çäresi hem-de pianinoçylaryň konserti guraldy.

Şeýle-de, 1-4 noýabr aralygynda Aşgabatda, Türkmenabatda we Maryda Russiýanyň kino günleri geçirildi. 10 — 14-nji noýabrda bolsa “Berkarar” söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda ýapon filmleriniň festiwaly geçirildi. 18-nji noýabrda “Aşgabat” kinoteatrynyň uly ekranynda amerikan dokumental filmleri görkezildi. Kinofilmleriň görkezilişi Döwlet departamenti hem-de Günorta Kaliforniýanyň kinematografiýa sungaty mekdebi tarapyndan durmuşa geçirilýän “Amerikan filmleriniň görkezilişi” maksatnamasynyň çäklerinde guraldy.

TÜRKSOÝ halk saz gurallarynyň halkara orkestriniň düzüminde Ýaponiýanyň Tokio, Kawasaki, Ýokogama hem-de Gamamasu şäherlerinde geçirilen konsertlere gatnaşmagy türkmen sungat ussatlarynyň 2018-nji ýylda gazananlarynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistanly ýaş sazandalar, şeýle hem TÜRKSOÝ ýaşlar kamera orkestriniň düzüminde Ýewropa ýurtlary boýunça döredijilik çykyşlaryna gatnaşdylar.

Güýz paslynyň soňky günlerinde Aşgabatda Gazagystanyň Medeniýet günleri geçirildi. Çäreleriniň hatarynda muzeý gymmatlyklarynyň, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň we fotosuratlaryň sergisi, döredijilik toparlarynyň hem-de aýdymçylarynyň çykyşlary, artistleriň bilelikdäki konserti bar.

Şeýlelikde, 2018-nji ýylyň medeni durmuşynyň wakalary bir bitewi görnüşi emele getirip, “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” diýen şygaryň astynda geçýän täze 2019-njy ýyla gadam basan ýurdumyzyň gazananlarynyň giň gerimli sahypasyna girdi.