«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy

2009-njy ýylyň iýunynda Hazar deňziniň kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda täze binalaryň açylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan başy başlanan «Awaza» taslamasy geljekki onýyllyklar üçin ýurduň strategiki meýilnamasynda aýratyn orny tutýar. Şonuň üçin ol dünýä arhitekturasynyň we inžener-tehniki pikirleriniň iň öňdebaryjy üstünliklerini, döredijilik ideýalary özünde jemlemäge mynasypdyr.

Ýyl-ýyldan bu halkara derejeli döwrebap deňiz kurortynyň infrastrukturasyny täze-täze desgalar doldurýar. Ýokary derejeli myhmanhanalar, çagalar sagaldyş merkezleri, kottedj şäherçeleri, sagaldyş we dynç alyş merkezleri myhmanlaryň hyzmatynda. Dynç alyş we göwün açyş industriýasynyň – akwaparklaryň, ýaht we sport klublaryň, restoranlaryň, kempingleriň, dürli görnüşdäki attraksionlaryň we söwda merkezleriniň gurluşygyna aýratyn üns berildi. Häzirki wagtda ýedi kilometrlik emeli derýa kurortyň bütin meýdanyny kesip geçýär. Bu gidrotehniki desganyň iki tarapynda hem abadanlaşdyrylan dynç alyş zolagy ýerleşer, bu ýerde baýdarkada, kanoeda sport bäsleşikleri we ýelkenli regata geçiriler.

Syýahatçylyk zolagynyň çägi giňeldilip, onuň meýdany bäş müň gektara çenli artdyryldy. Bu taslamanyň üçünji tapgyrynda birnäçe kazinoly we dynç açyş merkezli özboluşly türkmen «Las Wegasy» peýda bolar.

Mundan başga-da, Awaza ýokary derejeli duşuşyklaryň, halkara forumlaryň we döredijilik festiwallaryň geçirilýän iri işewür, medeni we sport merkezine öwrüldi. Geçirilýän sergilerden, maslahatlardan daşary 2019-njy ýylyň 21-22-nji maýynda geçirilen Х Halkara gaz kongresini, şeýle-de 12-nji awgustda geçirilmegi meýilleşdirilýän birinji Hazar ykdysady forumyny bellemek zerur.

Türkmenbaşy şäherinde täze Halkara aeroporty ulanylmaga berildi, «Awaza» awtomobil ýoly çekmek, kuwwatly gazturbina elektrostansiýany, deňiz suwuny süýjediji desgasyny, arassalaýjy desgany gurmak, agyz-suw ulgamyny çekmek boýunça işler güýçli depginde alnyp baryldy. Deňiz menzili doly kämilleşdiriler, deňiz kruizy üçin täze teplohodlar, ýahtalar we beýleki gämiler bilen flotuň üsti ýetiriler. Türkmenbaşy şäheri Ýewropa bilen Günorta Aziýa döwletlerini gysga ýol boýunça birleşdirmek üçin gurulýan «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesiniň demir ýol merkezine öwrüler.

Türkmenbaşydaky täze deňiz porty bolsa “PricewaterhouseCoopers” halkara konsalting kompaniýasynyň we Germaniýnyň “Hamburger Hafen und Logistik AG” logistika we ulag kompaniýasynyň sylaglary hem-de Gamburgyň we Golland portlarynyň konteýner terminallaryny dolandyryjy “Zeeland Seaports” kompaniýasynyň minnetdarlyk haty bilen sylaglandy. Şeýle hem port “deňiz derejesinden pesde ýerleşýän iň uly port” hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Şu kategoriýada dünýä rekordlar kitaby “deňiz derejesinden pesde ýerleşýän iň uly emeli ada” diýip  port gurulanda göçýän guşlary goramak maksady bilen gurulan emeli guşlar adasyny belledi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisleriniň birinde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belläp geçişi ýaly, ykdysadyýetde döwletiň paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça netijeli işleri alyp barmak zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz şu maksat bilen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy toplumyny telekeçileriň garamagyna bermek barada karara gelnendigini habar berdi.