Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Bildirişi

img

31/08/2021

1747

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär.

Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-den 20-e çenli,  sagat 9-dan - 18-e çenli amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon: (+993-12) 44-56-98 ýa-da şuňa basyň.