icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img

21 aprel 2017

803

Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 21-nji aprelinde Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Ilçi Peter Burian tarapyndan, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Utgaşdyryjy edarasy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalypdyr.

Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ýurdumyzyň Daşary işler, Maliýe, Ykdysadyýet we ösüş, Adalat ministrlikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň Merkezi we Döwlet daşary ykdysady iş banklarynyň işgärleri, Strategiki meýilnamalaşdyryş we ösüş institutynyň hünärmenleri, käbir ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, Türkmenistanda akkreditirlenen daşary ýurtlaryň žurnalistleri we halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Bu maslahat Türkmenistanyň daşary syýasatda we ösüş meselelerinde Ýewropa Bileleşiginiň  gatnaşmagynda ileri tutýan ugurlaryna syýasy, howpsuzlyk we ykdysady meselelerine köp üns berdi. Maslahatyň barşynda hususy eýeçiligi ösdürmek, Adalatçynyň wezipesini döretmek, bilim meseleleri we oba hojalygynyň durnukly ösüşi ýaly mowzuklar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Maslahatyň jemleri we netijeleri umumylaşdyrylyp ikitaraplaýyn we sebitleýin hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin teklipleri taýýarlamaga we Ýewropa Bileleşiginiň sebiti ösdürmek boýunça orta möhletleýin ýardam meýilnamasyna hem-de ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyna öz mynasyp goşandyny goşar.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi