icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

24 sentýabr 2022

1743

Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň we ýurtda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň gowşurylyş çäresi geçirildi

Şu gün, 24-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň gol çeken ynsanperwer Permanyna we Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň hem-de ýurdumyzda ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Bu dabaraly çärä ýurdumyzda işleýän halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň wekilleri, hormatly ýaşulylar we eneler, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlar gatnaşdy.

Çärede çykyş edenler Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda adam hakyndaky aladanyň iň öňdäki orundadygyny, raýatlaryň erkana, parahat we bolelin durmuşda ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigini bellediler. Adam hakdaky çäksiz alada diňe bir ýurduň öz raýatlary üçin däl eýsem, ýaşaýşyny şu topraga baglan, dürli sebäplere görä raýatlygy bolmadyk adamlary hem öz içine alýar.

Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk ýörelgeleri esasynda bosgunlaryň, şeýle hem raýatlygy bolmadyk adamlaryň meseleleri babatynda abraýly halkara guramalary we halkara derejesinde ykrar edilen resminamalar esasynda möhüm hem-de nusgalyk işleri durmuşa geçirýär. Muny soňky ýyllarda ýurdumyzyň raýatlygyna kabul edilen adamlaryň sanyna seredenimizde hem aýdyňlyk bilen göz ýetirmek bolýar. Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer Permanlary esasynda ýurdumyzda hemişelik ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlaryň müňlerçesi Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi.

Watanymyzyň 31 ýyllyk şanly toýuny toýlaýan günlerimizde 1530 sany raýatlygy bolmadyk adama, ýagny dünýäniň 26 milletiniň wekilleri Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi hem-de 315 daşary ýurt raýatlaryna, ýagny dünýäniň 9 döwletiniň raýatlaryna we 23 milletiň wekillerine Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalaryň berilmegi asylly ynsanperwer işleriň hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda yzygiderli we üstünlikli dowam etdirilýändigini äşgär edýär.

Bu waka ýurdumyzyň migrasiýa syýasatynyň meselelerini çözmekde nobatdaky netijeli mysaly bolup durýan halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryna ygrarlydygyny aýdyň görkezýär.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi