RSS

Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde Palestina Döwletiniň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Daş...

Dowamy
Sport guramalarynyň Halkara Konfederasiýasynyň Prezidenti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Sport guramalarynyň Halkara Konfederasiýasynyň Prezidenti jenap Boris Rogatin bilen duşuş...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri täze bellenen Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýar...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde “Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy: Merkezi Aziýada energetika howpsuzlygy boýunça meseleler” atly bilermenler derejesindäki sebitleýin maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 14-15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy: Merkezi Aziýada energetika howpsuzlygy boýunça meseleler” atly bilermenler derejesin...

Dowamy
Türkmenistanyň we Polşanyň arasynda konsullyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda Tütkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Polşa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň konsullyk gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde kons...

Dowamy
Birleşen Milletler Gursamasynyň Merkezi Aziýada Ahlumumy terrorçylyga garşy strategiýasynyň Bilelikdäki çäreler Meýilnamasyny ýerine ýetirmek ugrunda

2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde “Terrorçylygy maliýeleşdirmeklige işjeň garşylyk” atly üç günlük seminar öz işine başlady. Bu seminary BMG-nyň terrorçylyga garşy çäreleri geçirmek b...

Dowamy
Türkmenistan we ABŞ özara peýdaly hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýarlar

2016-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Aşgabatda “Türkmenistan – ABŞ” Işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Ony Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-Senagat edarasy, ABŞ-...

Dowamy