TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 16-njy maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilelikdäki türkmen-pakistan hökümetara toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanylyp, onuň başlyklygyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri bellenildi.