TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek we hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2018-nji ýylyň 1-nji martynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.