TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ BUÝRUGY

Türkmenistanyň Prezidenti 2019-njy ýylyň 16-njy fewralynda Buýruga gol çekdi.Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, türkmen hem-de özbek işewürler toparlarynyň arasynda özara peýdaly gatnaşyklary berkitmäge we giňeltmäge ýardam bermek hem-de «Işewürler geňeşini döretmek hakynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Özbegistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasynyň arasyndaky Ylalaşygyň»  düzgünlerini ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Edaranyň ýanyndaky «Türkmenistan—Özbegistan» işewürler geňeşiniň Türkmen bölegini görkezilen düzümde döretmek baradaky teklibi makullanyldy.