TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2019-njy ýylyň 2-nji maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda,  ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň Türkmen böleginiň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenstanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky düzümi tassyklanyldy.