TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Amanow Yhlasgeldi Jumageldiýewiç Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Dubaý ş.) Baş konsuly wezipesine bellenildi.