TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beyläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2020-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.