TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda gol çeken Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Liwan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.