TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Katar Döwletiniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, ikitaraplaýyn söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Hökümetara türkmen-katar toparynyň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.