TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, onuň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, halkara syýasat ulgamynda döwletiň öňünde durýan wezipeleriň netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasy tassyklanyldy.