Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekilýeti ÝHHG-nyň mejlisinde adam hukuklary boýunça ileri tutýan ugurlary boýunça çykyş etdi

img
img
img
img

2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Adam hukuklary komitetiniň ýygnagynda Türkmenistanyň wekiliýeti adam hukuklary boýunça ileri tutulýan ugurlar barada beýanat bilen çykyş etdi.

Beýanatda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň adam ölçegleri babatynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarydygy we raýat jemgyýetleri, demokratik institutlar, metbugat azatlygy, jyns taýdan deňlik, adam söwdasynyň öňüni almak we bilim almak hukugy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyga üns berilýändigi bellenildi. Türkmenistan ÝHHG bilen dialogyň ösdürilmegini goldaýar we Adam hukuklary komitetiniň işine işjeň gatnaşýar, şeýle-de ÝHHG sebitinde adam hukuklarynyň goralmagyna uly ähmiýet berýär.

Duşuşykda adam deňligi, habar beriş serişdeleriniň ösüşi, çydamlylyk we diskriminasiýa ýol bermezlik temalary Adam hukuklary komiteti tarapyndan öz içine alynmagy we interaktiw çemeleşmeleri dowam etdirmek we güýçlendirmek ýaly ugurlar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem, Türkmenistan ýaşlaryň durnukly ösüş proseslerine gatnaşmagyny ileri tutýandygy we şol sebäpli, Komitetiň işine we geljekdäki çärelerine ýaşlaryň gatnaşmagy, ýaşlary hyzmatdaşlyk meýilnamalaryna goşmak meselesi öňe sürdi.

Türkmenistan tarapyndan BMG we beýleki halkara guramalar, şol sanda ÝHHG-da öňe sürlen adamzat gymmatlyklary boýunça birnäçe başlangyç bellendi. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz esasy gymmatlyklary şahsyýet, onuň aýrylmaz hukuklary we azatlyklary bolan demokratik jemgyýetiň ösmegine gyzyklanýan döwlet hökmünde dünýä arenasynda özüni tanatdy. Bu ugurda konstruktiw, döredijilikli ýagdaýda halkara gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin Türkmenistan iri abraýly guramalar, ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki gurluşlar bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.