Makalalar we çykyşlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde eden ÇYKYŞY

(2018-nji ýy­lyň 12-nji aw­gus­ty, Ak­tau şä­he­ri) Hor­mat­ly döw­let Baş­tu­tan­la­ry! Hor­mat­ly we­ki­li­ýe­tiň ag­za­la­ry! Il­ki bi­len Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Abi­şe­wiç Na­zar­ba­ýe­we myh­man­sö­ýer­lik we ne­ti­je­li iş­le­mä­ge dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin min­net­dar­lyk bil­dir­ýä­rin. Şu gün­ki du­şu­şyk bi­ziň halk­la­ry­myz we döw­let­le­ri­miz üçin mö­hüm wa­ka­dyr. Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ha­kyn...

Dowamy
2017-nji ýylyň dowamynda edilen işler we ýurdumyzda adam hukuklary babatda ýagdaý barada Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçynyň maglumaty

(2018-nji ýylyň 9-njy iýuny) Birleşen Milletler Guramasynyň işjeň agzasy bolan Bitarap Türkmenistan döwleti garaşsyzlyk ýyllarynda adam hukuklary babatynda halkara konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň we ylalaşyklarynyň esasylaryna goşuldy.             Möhüm halkara resminamalaryna gatnaşmaklyk olaryň milli derejede netijeli durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutýar. Şunuň bilen baglanşykly ýurdumyzda halkara borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça ulgamlaýyn işler alnyp baryl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Durnukly ösüş üçin suw” ýokary derejeli halkara maslahatynda eden çykyşy

(20.06.2018, Duşanbe, Täjigistan) Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Hanymlar we jenaplar! Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine we Birleşen Milletler Guramasyna bu maslahata gatnaşmaga çakylyk, bildirilen myhmansöýerlik hem-de forumy geçirmek üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň! Hormatly maslahata gatnaşyjylar, dünýäniň ähli halklary üçin suw durmuşyň we bolçulygyň mukaddes çeşmesi hasap edilýär, suw bilen tebigat janlanýar, ümmü...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly halkara maslahatdaky çykyşy

02.05.2018 Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Hormatly wekiliýetleriň ýolbaşçylary! Hanymlar we jenaplar! Biziň gadyrly myhmanlarymyza: «Türkmen topragyna hoş geldiňiz!” diýip, “Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly halkara maslahatyň işine gatnaşmak baradaky çakylygymyzy kabul edendikleri, şeýle hem biziň bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň açylyş toýunyň şatlygyny paýlaşýandyklary üçin, olara çuňňur minnetdarlyk bildirýärin. Biz bu ýerde köp döwletleriň...

Dowamy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: — Biz sizi myhmansöýer Türkmenistanda görmäge hemişe şatdyrys

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)  /   29.04.2018  /   Şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda geçirilýän dabaralara daşary ýurtly žurnalistler hem gatnaşýarlar, olar Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän dabaralary beýan etmek üçin geldiler. Dabaralaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütinrussiýa döwlet teleradiogepleşikler kompaniýasynyň Merkezi Aziýa sebit bölüminiň ýolbaşçysy Robert Fransew bilen gürrüňdeş bo...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VIII mejlisinde eden çykyşy

Hormatly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary! Hanymlar we jenaplar! Gadyrly myhmanlar! Şu gün gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky VIII mejlisini geçirýäris. Güneşli türkmen topragyna — şöhraty äleme dolan behişdi ahalteke bedewleriniň Watanyna hoş geldiňiz! Men şu pursatdan peýdalanyp, Siziň ähliňizi forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, alyp barýan asylly işl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatyndaky çykyşy (Ahal welaýaty, 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabry)

Hormatly Ýaşulularyň maslahatyna gatnaşyjylar! Hormatly aksakgallar! Hanymlar we jenaplar! Ilkinji nobatda, men sizi Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň şanly wakasy bolan Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Şu maslahata gatnaşýan hormatly ýaşulular, gadyrly myhmanlar we mähriban adamlar, siziň ähliňize minnetdarlyk bildirmek we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek isleýärin. Biziň şu günki maslahatymyz berkarar Watanym...

Dowamy