Makalalar we çykyşlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden ÇYKYŞY

Aş­ga­bat, 2018-nji ýy­lyň 25-nji sent­ýab­ry   Hor­mat­ly Halk Mas­la­ha­ty­nyň ag­za­la­ry! Hor­mat­ly ýa­şu­lu­lar! Şu gün biz da­ba­ra­ly ýag­daý­da Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si­ni ge­çir­ýä­ris. Bu wa­ka Bi­ta­rap Wa­ta­ny­myz­da «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip yg­lan edi­len ýyl­da giň­den bel­len­ýän mu­kad­des Ga­raş­syz­lyk baý­ra­my­my­zyň öň ýa­nyn­da bo­lup geç­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­...

Dowamy
Parahatçylygyň we howpsuzlygyň strategiýasy: terrorçylyga garşy tagallalary birleşdirmek

Türkmenistan BMG-niň işjeň agzalarynyň biri hökmünde dünýä syýasatynyň doly hukukly agzasy bolup adamzada garşy howplara, ilki bilen terrorçylygyň we radikalizmiň dürli görnüşleri bilen göreşmekde halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny utgaşdyrmaga özüniň saldamly goşandyny goşýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şu gün terrorçylyk bilen göreş BMG-niň Durnukly ösüş maksatlary tarapyndan bellenilen ýaragsyzlandyrmak we ýaýratmazlyk, ulag w...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Amul — Hazar 2018” halkara awto¬ralli ýaryşlarynyň açylyş dabarasynda eden ÇYKYŞY

(Türk­me­na­bat şä­he­ri, 2018-nji ýy­lyň 10-njy sent­ýab­ry) Hor­mat­ly adam­lar! Hor­mat­ly aw­to­mo­bil spor­tu­nyň tür­gen­le­ri! Ha­nym­lar we je­nap­lar! Ga­dyr­ly “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar! Ine, biz şu gün “Amul — Ha­zar 2018” ady bi­len ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra de­re­je­sin­dä­ki sport baý­ram­çy­ly­gy­ny ge­çir­ýä­ris. Türk­men top­ra­gyn­da gu­ral­ýan ýa­ryş­la­ra gat­naş­mak üçin da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­len tür­ge...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde eden ÇYKYŞY

(2018-nji ýy­lyň 12-nji aw­gus­ty, Ak­tau şä­he­ri) Hor­mat­ly döw­let Baş­tu­tan­la­ry! Hor­mat­ly we­ki­li­ýe­tiň ag­za­la­ry! Il­ki bi­len Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Abi­şe­wiç Na­zar­ba­ýe­we myh­man­sö­ýer­lik we ne­ti­je­li iş­le­mä­ge dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin min­net­dar­lyk bil­dir­ýä­rin. Şu gün­ki du­şu­şyk bi­ziň halk­la­ry­myz we döw­let­le­ri­miz üçin mö­hüm wa­ka­dyr. Ha­zar deň­zi­niň hu­kuk de­re­je­si ha­kyn...

Dowamy
2017-nji ýylyň dowamynda edilen işler we ýurdumyzda adam hukuklary babatda ýagdaý barada Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçynyň maglumaty

(2018-nji ýylyň 9-njy iýuny) Birleşen Milletler Guramasynyň işjeň agzasy bolan Bitarap Türkmenistan döwleti garaşsyzlyk ýyllarynda adam hukuklary babatynda halkara konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň we ylalaşyklarynyň esasylaryna goşuldy.             Möhüm halkara resminamalaryna gatnaşmaklyk olaryň milli derejede netijeli durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutýar. Şunuň bilen baglanşykly ýurdumyzda halkara borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça ulgamlaýyn işler alnyp baryl...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Durnukly ösüş üçin suw” ýokary derejeli halkara maslahatynda eden çykyşy

(20.06.2018, Duşanbe, Täjigistan) Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Hanymlar we jenaplar! Täjigistan Respublikasynyň Prezidentine we Birleşen Milletler Guramasyna bu maslahata gatnaşmaga çakylyk, bildirilen myhmansöýerlik hem-de forumy geçirmek üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirmäge rugsat ediň! Hormatly maslahata gatnaşyjylar, dünýäniň ähli halklary üçin suw durmuşyň we bolçulygyň mukaddes çeşmesi hasap edilýär, suw bilen tebigat janlanýar, ümmü...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly halkara maslahatdaky çykyşy

02.05.2018 Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Hormatly wekiliýetleriň ýolbaşçylary! Hanymlar we jenaplar! Biziň gadyrly myhmanlarymyza: «Türkmen topragyna hoş geldiňiz!” diýip, “Beýik Ýüpek ýoly — täze ösüşlere tarap” atly halkara maslahatyň işine gatnaşmak baradaky çakylygymyzy kabul edendikleri, şeýle hem biziň bilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň açylyş toýunyň şatlygyny paýlaşýandyklary üçin, olara çuňňur minnetdarlyk bildirýärin. Biz bu ýerde köp döwletleriň...

Dowamy