icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

26 noýabr 2018

883

Gyrgyz Respublikasynyň Ilçisi özüniň Türksmenistandaky diplomatik işini tamamlaýar

2018-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň diplomatik işini tamamlaýan Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistanydaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Žanyş Rustanbekow bilen hoşlaşyk duşuşygy geçirildi.

Türkmen tarapy Ilçiniň Türkmenistandaky diplomatik wezipesiniň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlady. Şeýle hem taraplar iki ýurduň gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar. Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasynda dürli ugurlarda hyzmatdaşlyklary geljekde hem işjeňleşdirmegiň möhüm ähmiýetleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gyrgyz Respublikasynyň Ilçisi iki milletiň taryhynyň meňzeşligi döwletleriň özara gatnaşyklarynyň işjeňliginiň esasyny düzýändigini belledi. Şeýle hem Ž.Rustanbekow Ilçihananyň işine yzygiderli ünsi we goldawy üçin türkmen tarapyna sagbolsunyny aýtdy.

Türkmen tarapy, öz gezeginde Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge goşan goşandy üçin Ilçä özüniň minnetdarlygyny bildirip, mundan beýläk hem işinde üstünlikler arzuw etdi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi