Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ženewada BSG-ky hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmeginiň meseleleri boýunça geçiren duşuşyklary

2019-njy ýylyň 6-njy sentýabrynda Ženewada, Şweýsariýa Konfederasiýasynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň ýurtlaryň arasynda halkara söwdasynyň we ykdysady hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi boýunça ýöriteleşdirilenen halkara guramalarynyň we edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklar Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegi boýunça işleri dowam etdirmegiň çäklerinde guraldy.

Şunuň bilen baglylykda wekiliýet BSG-nyň, BMG-niň Söwda we ösüş maslahatynyň (UNCTAD), Halkara söwda merkeziniň (UNCTAD-yň we BSG-nyň Tehniki hyzmatdaşlygy boýunça agentligi) we BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wekilleri bilen gepleşikleri geçirdi.. 

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 15-nji iýulyndaky karary bilen Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna agzalygy bilen bagly bolan meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň düzümi tassyklanyldy.