Ministrler derejesindäki gepleşikleriň barşynda türkmen-eýran ykdysady hyzmatdaşlygynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministri Mohammad Eslaminiň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi. 

Duşuşygyň dowamynda ministrler Türkmenistanyň we Eýranyň arasyndaky işjeň häsiýete eýe bolan gepleşikleriň ýokary derejesini hem-de iki ýurduň baştutanlarynyň dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy kämilleşdirmäge bolan ygrarlylyklaryny nygtap geçdiler.

Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys meselelerini, hususan-da, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegi boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar. Ulag-üstaşyr gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna, demirýol arkaly ýük gatnawlarynyň kadaly ýagdaýda saklanylmagyna aýratyn üns berildi.

Ministrler ikitaraplaýyn özarahereketleriň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň ähmiýetli ornuny bellediler.  Ulag we kommunikasiýa, senagat, oba we suw hojalygy ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi barada pikir alşyldy.