icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

12 sentýabr 2020

1003

Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy durmuşa geçirmek boýunça hereketleri goldaýar

2020-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Katar Döwletiniň paýtagty Doha şäherinde 30-a golaý ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, halkara guramalaryň hem-de “Talyban” hereketiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda owganara gepleşikleri başlandy.

Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň baştutanlygynda gepleşikleriň açylyş dabarasyna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy duşuşykda çykyş edip, Türkmenistanyň, sebit howpsuzlygyny we durnuklylygyny berkitmäge gönükdirilen, Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy durmuşa geçirmek boýunça hereketleri goldaýandygyny belledi. Şeýle hem ol Türkmenistanyň ýüze çykýan meseleleriň diňe diplomatiki we syýasy gurallar arkaly çözülmeginiň hemişe tarapdarydygyny nygtady we özüniň syýasy giňişliginde gepleşikleri geçirmek arkaly ýardam etmäge taýýardygyny tassyklady.

Şeýle hem dürli ugurlardaky, hususan-da enegetika, ulag, aragatnaşyk we senagat ulgamlarynda iri infrastruktura taslamalaryň durmuşa geçirilmegi arkaly Owganystanyň ykdysady ösüşine goşant goşmagyň ähmiýeti babatynda bellenilip geçildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň TAPI we TAP taslamalaryna gatnaşmagy bilen demirýol gatnawlarynyň ösdürilmegine goşandy, şeýle-de bu ýurda ynsanperwer kömeginiň möhüm orny barada nygtaldy.

Mundan başga-da, duşuşykda sebitde parahatçylygy, durnuklylygy hem-de ykdysady ösüşi üpjün etmekde Türkmenistanyň beýleki hyzmatdaş ýurtlar we halkara guramalar bilen gatnaşyklary berkitmäge taýýardygy barada bellenilip geçildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi