icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

30 awgust 2021

1446

Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Awstriýa Respublikasynyň wekilleri Owganystandaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdylar

Şu gün, 30-njy awgustda Türkmenistanyň, Täjigistanyň we Awstriýa Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň, şeýle-de migrasiýa meselelerine jogapkär guramalarynyň wekilleriniň owgan meselesi boýunça onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Awstriýa tarapynyň başlangyjy bilen guraldy hem-de oňa Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işleri ministri Aleksandr Şallenberg hem-de Awstriýanyň Içeri işler ministri Karl Nehammer wekilçilik etdiler.         

Duşuşygyň dowamynda taraplar Owganystandaky häzirki ýagdaýlary, hususan-da, bu ýurtdaky syýasy ýagdaýlaryň barşyny hem-de olaryň sebitiň durnuklylygyna we howpsuzlygyna ýetirýän täsirini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de sebit hem-de halkara ölçeglerinde hyzmatdaşlyk etmegiň kabul ederlikli gurallaryna syn bermek arkaly, bosgunlar we migrantlar bilen bagly ýagdaýlar hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Owgan halkyna ynsanperwerlik hemaýatynyň berilmeginiň giňeldilmegi dogrusynda hem pikirler alyşyldy.

Mejlisde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew, bu ýurtdaky ähli jogapkär güýçleriň gatnaşmagynda Owganystandaky ýagdaýlaryň tizara kadalaşdyrylmagy, şeýle hem halkara bileleşiginiň bu meselä has çynlakaý mazmunda gatnaşmagy ugrunda çykyş edýän Türkmenistanyň bu ugurdaky nukdaýnazaryny beýan etdi. Türkmen tarapynyň Owganystanda parahatçylygyň kemala getirilmegini onuň esasy üç sany ugry, ýagny syýasy, ykdysady we durmuş-ynsanperwer ulgamlary boýunça ileri tutýandygy bellenilip geçildi.

Türkmenistan goňşy ýurduň ygtyýarly wekilleri bilen işjeň hem-de açyk gatnaşyklary saklaýar, serhetýaka sebitleriniň durnuklylygyny tassyklaýar hem-de iki ýurduň arasyndaky özara ylalaşyklaryň esasynda, ýük gatnawlarynyň, şeýle-de  serhet nokatlarynyň işiniň talabalaýyk saklanylmagy ugrunda işleýär.

Türkmenistanyň bar bolan meseleleriň ählisiniň diňe syýasy-diplomatik usullar hem-de serişdeler arkaly parahatçylykly ýollar bilen kadalaşdyrylmagynyň tarapdary bolup çykyş edýändigi aýratyn bellenildi, bu bolsa ýurduň garaşsyzlygyna hem-de bitaraplyk derejesine eýe bolan pursadyndan bäri iş ýüzünde doly subut edilýändir.

BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň hemişelik agzasy bolan Türkmenistanyň çylşyrymly häsiýete eýe bolan ynsanperwerlik ýagdaýlaryň oňyn çözülmegi babatynda uly tejribesi bardyr we halkara hyzmatdaşlaryny owgan halkyna ynsanperwer kömegini bermegiň özara kabul ederlikli ýollarynyň gözlenilmegine hem-de netijeli ulanylmagyna çagyrýandyr.

Taraplar Owganystanyň durmuş-ykdydady taýdan dikeldilmegine ýardam bermek üçin anyk hereketleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen işjeň gatnaşyklary dowam etmek barada ylalaşdylar.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi