Türkmenistanyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine saparynyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň toplumy geçirildi.

Hususan-da, 2021-nji ýylyň 29-30-njy awgustynda BAE-niň Milli howpsuzlyk boýunça Ýokary Geňeşiniň ýolbaşçylary, şeýle hem Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohammad Saif Al Suwaidi bilen gepleşikler geçirildi.

Söhbetdeşlikleriň barşynda taraplar Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky özara gatnaşyklaryň häzirki derejesine ýokary baha berdiler. Taraplaryň gyzyklanmalaryna jogap berýän yzygiderli we ygtybarly gepleşikleri dowam etmek babatda iki döwletiň berk nukdaýnazary tassyklanyldy.

Syýasy, söwda-ykdysady, energetika, maliýe, maýa goýum we özara gyzyklanma bildirilýän beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ösdürmegiň möhümdigi bellenildi.

Owganystanda emele gelýän ýagdaýlara aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy owgan topragyndaky ýagdaýlaryň diňe syýasy-diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagynyň derwaýyslygyny ýene-de bir gezek tassyklady.