icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

19 dekabr 2021

1269

Türkmenistanyň wekiliýeti «Hindistan – Merkezi Aziýa» Dialogynyň ministrler derejesindäki duşuşyga gatnaşdy

Şu gün, 19-njy dekabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Nýu-Delide (Hindistan) geçirilen «Hindistan – Merkezi Aziýa» Dialogynyň ministrler derejesindäki üçünji duşuşygynyň işine gatnaşdy. Duşuşyga Hindistan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda köpugurly hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy we özara gyzyklanma bildirilýän dürli sebit hem-de halkara meseleleri babatynda pikirleriň alyşylmagy üçin netijeli platforma hökmünde çykyş edýän Hindistanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky dialogyň ähmiýetine ýokary baha berildi. Ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň şeýle formatynyň sebitleýin parahatçylyga, howpsuzlyga, durnuklylyga, yzygiderli ykdysady ösüşe, şonuň ýaly-da sebit derejesindäki abadançylyga itergi berýändigi nygtalyp geçildi.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy R.Meredow Merkezi Aziýa döwletleriniň Hindistan bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky özara hereketleriniň sazlaşykly ösdürilýändigini belledi. Şeýle hem, Ministr ilkinji nobatda farmasewtika, maglumat tehnologiýalary, oba hojalygy, energetika, dokma senagaty we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygyny nygtady.

Ministrler Owganystandaky ýagdaýlar boýunça hem pikir alyşdylar we ýurduň parahatçylykly, howpsuz hem-de durnukly ösüşini goldaýandyklaryny nygtamak bilen, bu ugurda onuň özbaşdaklygyna, jebisligine we territorial bitewüligine hem-de döwletiň içerki işlerine gatyşylmazlygyna hormat goýýandyklaryny belläp geçdiler.

Forumyň barşynda bilim we ylym, saglygy goraýyş hem-de lukmançylyk ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirilýändigi beýan edildi. COVID-19 ýaýramagynyň öňüni almak meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy, şunda koronawirus pandemiýasyna hem-de onuň netijelerine garşy göreşmekde bilelikdäki hereketleriň dowam edilmeginiň zerurlygy nygtaldy.

Hindistanyň we Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasyndaky köpasyrlyk medeni hem-de siwilizasiýa gatnaşyklaryna aýratyn ähmiýet berildi. Şu nukdaýnazardan, halklaryň arasyndaky gatnaşyklaryň has-da işjeňleşdirilmegi üçin medeni-ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygy bellenilip geçildi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi