icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

23 sentýabr 2022

1557

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik

2022-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Dostlukly ýurduň Baştutany hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, rowaçlyk hem-de köptaraply döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw etdi. Bellenilişi ýaly, Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň iki ýurduň arasyndaky däp bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar, şeýle-de Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine berilýän hemişelik üns üçin minnetdarlyk bildirip, iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk, ynanyşmak we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň häzirki günde ugurlaryň giň gerimi boýunça üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýakynda Samarkantda geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde Russiýanyň Prezidenti bilen bolan duşuşygyň netijeli häsiýetini nygtady. Bu duşuşyk hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga hem-de özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary barada pikir alyşmaga mümkinçilik berdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde Russiýa Federasiýasy bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Şunda ýokary döwlet we Hökümet derejelerindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen barha ösdürilýän hyzmatdaşlygyň netijelidigi bellenildi.

Döwlet Baştutanlary köpugurly türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň aýratyn orun eýeleýändigini bellediler. Onuň işjeňleşdirilmegine bilelikdäki hökümetara toparyň netijeli işi hem ýardam berýär.

Taraplar köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmäge taýýardyklaryny tassyklap, onuň iki dostlukly ýurduň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow hem-de Wladimir Putin birek-birege, şeýle-de Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi