Türkmenistanyň adam hukuklary ulgamynda BMG bilen hyzmatdaşlygy

2017-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Aşgabatda adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini üpjün etmek baradaky Pudagara toparynyň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda daşary ýurtly bilermenler, hususan-da, BMG-niň adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň, BMG ÖM-niň sebitleýin wekilleri maslahata gatnaşyjylary Birleşen Milletler Guramasynyň bu ulgam boýunça degişli komitetleriniň jemleýji teklipleri bilen tanyşdyrdylar.

Maslahata gatnaşyjylar halkara guramalary, ilkinji nobatda bolsa, BMG we onuň düzümleýin bölümleri bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmeginiň zerurdygyny nygtadylar. Şeýle hem olar daşary ýurtly bilermenleriň gatnaşmagynda maslahatlary, duşuşyklary we milli synçylary taýýarlamak, adam hukuklaryny goramak babatda öňdebaryjy tejribäni özleşdirmek boýunça geňeşmeleri geçirmegi dowam etmegiň möhümdigini aýtdylar. Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar häzirki zamanyň ählumumy ynsanperwerlik meselelerini çözmekde Türkmenistanyň eýeleýän ornunyň barha ýokarlanýandygyny bellediler.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynda düýn ýokarda agzalan Toparyň nobatdaky mejlisiniň geçirilendigini bellemeli. Duşuşyga ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň we pudak düzümleriniň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda Toparyň şu geçen döwürde ýerine ýetiren işleri baradaky hasabatlary diňlendi we bu düzümiň işiniň geljekki esasy ugurlary bilen baglanyşykly wezipeler ara alyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, döwlet Baştutanymyzyň ýörite Kararlary bilen tassyklanan “2016-2020-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny”, şeýle hem “2015-2020-nji ýyllarda Türkmenistanda gender deňeçerligini üpjün etmek boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny” iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň meselelerine garaldy.

1-2-nji noýabrda maslahat Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatdaky halkara başlangyçlaryny ýerine ýetirmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň ýanyndaky iş toparlarynyň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam eder.