Habarlar

Rumyniýada Türkmenistanyň tranzit-transport mümkinçiliklerine bagyşlanan “tegelek stol” geçirildi

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Konstansiýanyň (Rumyniýa) deňiz portynyň edarasynda geçirilen “tegelek stolda” Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag ulgamyndaky halkara başlangyçlary, şeýle hem Türkmenis...

Dowamy
Rigada nobatdaky ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-latwiýa toparynyň maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 21-22-nji noýabrynda Rigada iki döwletiň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagynda ykdysady, senagat, ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk boýun...

Dowamy
Türkmenistan özüniň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça degişli borçnamalarynyň berjaý edilişi hakynda ikinji hasabatyny hödürledi

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Ženewada Gynamalara garşy Komitetiň 59-njy mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Türkmenistanyň gynama we beýleki agyr, adamkärçiliksiz jezalarda we ýüztutma...

Dowamy
Türkmenistanyň Kanadadaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Türkmenistanyň Kanadadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Orazow Onuň Alyhezreti Kanadanyň General-gubernatory Dewid Jonstona ynanç hatlaryny gowşurdy.

Dowamy
Seulda Koreýa Respublikasy bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 10-njy hyzmatdaşlyk forumy geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň, şol sanda Türkmenistanyň wekiliýeti Seul şäherine köptaraplaýyn düzümde hyzmatdaşlyk etmek meselelerine garamak maksady bilen “Koreýa Resp...

Dowamy
Aşgabatda Palestina Döwletiniň Ilçihanasynyň açylyş dabarasy geçirildi

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň resmi açylyş dabarasy geçirildi. Açylyş dabarasyna iki ýurduň Daşary işler ministrleri gatnaşdylar. Açyly...

Dowamy
Türkmenistanyň we Günorta Afrika Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2016-njy ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Günorta Afrika Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Günorta A...

Dowamy