Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 4-nji awgustynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-hindi toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Permany bilen, Mekan Annamuhammedowiç Işangylyýew Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky (Baku ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Permany bilen Mekan Annamuhammedowiç Işangylyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
Maglumat

2017-nji ýylyň 31-nji maýynda Londonda Türkmenistan bilen Sent-Kristofer we Newis Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Teswirnama gol çekildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 26-njy maýynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Gurbanmyradowiç Niýazlyýew şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Sloweniýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.   >

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistan bilen Moldowa Respublikasynyň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-moldowan toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy