Türkmenistanda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe bagyşlanan çäreler geçirilýär

2019-njy ýylyň 20-nji iýulynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Saglyk — 2019» atly halkara sergisi açyldy, onuň çäklerinde lukmançylyk ulgamyny ösdürmegiň meseleleri boýunça ylmy maslahat geçirildi.

Çäräniň açylyş dabarasy baýramçylyk ruhuny artdyran döredijilik toparlarynyň çykyşlaryndan başlandy. Dabarada myhmanlaryň hatarynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalaryň, habar beriş serişdeleriň wekilleri, daşary ýurtly saglygy goraýyş hünärmenleri boldular.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag haty okaldy.

Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlaryndan başga-da, ilkinji gezek kompaniýalaryň 21-si sergide öz harytlaryny görkezdi. Lukmançylyk ylmynyň we işiniň gazananlarynyň sergisi Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmekde ähmiýetli çäre boldy.

Sergi meýdançasynda maslahat beriş nokatlary işleýär, bu ýerde ol ýa-da beýleki keselleriň öňüni almak boýunça hünärmenleriň maslahatlaryny almak bolýar.

Serginiň çäklerinde täze neşiriň - ýurdumyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň hünär baýramçylygynyň öň ýanynda neşir edilen Türkmenistanyň Prezidenti, Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly işiniň 11-nji jildiniň tanyşdyryş dabarasy boldy.

Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlary başlanmazdan öň, dabaraly çäre - Milli immunizasiýa maksatnamasy arkaly ýurdumyzda çagalara sanjym etmegiň ýokary görkezijilerini goldamak ugrunda çykyş edýändigi üçin Türkmenistanyň Hökümetine ÝUNISEF-niň güwänamasyny gowşurmak dabarasy boldy.

«Saglyk — 2019» halkara ylmy maslahatyň maksatnamasy häzirki zaman lukmançylyk ylmynyň dürli ugurlary boýunça mejlisleri öz içine aldy.

Şeýle hem serginiň işiniň çäklerinde lukmançylygyň dürli ugurlarynda daşary ýurt kompaniýalarynyň işläp taýýarlan zatlarynyň, keselleri anyklamagyň we bejermegiň täze usullary bilen tanyşdyryş dabaralary geçirilýär. Daşary ýurtly myhmanlar ýurdumyzyň lukmançylyk edaralaryna baryp görerler, olaryň işiniň ugurlary, ylmy-barlag işleriniň tematikasy bilen tanşarlar, hünär meselesi boýunça pikir alşarlar.

«Saglyk — 2019» sergisi we maslahaty 22-nji iýulda-da öz işini dowam eder.