Türkmenistanda «Koreý medeniýetiniň hepdeligi» geçirildi

Şu gün paýtagtymyzyň «Aşgabat» kinoteatrynda «Koreý medeniýetiniň hepdeliginiň» açylyş dabarasy boldy, ol ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy bilen bilelikde guraldy.

Bu çäräniň açylyş dabarasynda parahatçylygy hem-de dostlugy, iki halkyň medeniýetlerini özara baýlaşdyrmakda we özara düşünişmeginde, ynsanperwer gatnaşyklary giňeltmekde medeni alyşmalaryň, ruhy gymmatlyklaryň we döredijilik mirasynyň derwaýyslygy bellenildi.

Soňra gadymy hanbok koreý milli lybaslarynyň tanyşdyrylyşy boldy. Dürli hanboklar, şol sanda gündelik we toýlara geýilýän lybaslar görkezildi.

«Beýik pursat» (2008) kinofilmine tomaşa etmegiň barşynda tomaşaçylar koreý kinolarynyň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanyşdylar. Bu filmde 2004-nji ýylda Afinyda geçirilen Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň jemleýji gandbol oýny hakynda gürrüň berilýär. Şonda Koreýa Respublikasynyň zenanlar ýygyndy topary çekeleşikli oýunda ikinji orny eýeleýär.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda koreý halkynyň sporty bilen tanyşlyk boldy. Taekwondoçylaryň çykyşy türgeneleriň hereketleriniň çeýeligi, güýji we owadanlygy bilen özüne çekýärdi.

Medeni çäräniň maksatnamasy koreý aşhanasynyň milli tagamlary bilen tanyşdyryş çäresini hem öz içine alýar. Tagamlaryň sergisi «Berkarar» söwda-dynç alyş merkezinde geçirildi.

Hepdeligiň jemleýji güni «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda türkmen-koreý gatnaşyklarynyň esasy ugurlaryna bagyşlanan okuw maslahaty guraldy.