Habarlar

Ýerewanda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçihanasy Ermenistanyň abraýly ýokary okuw jaýy bolan Yerewan döwlet uniwersitetiniň goldamagynda Türkmenistanyň Garaşsyzl...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň ynanylan agzalary Türkmenistanda iş saparynda bolýan Belarus Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary A.N.Kalinin...

Dowamy
Astrahanda Aziada-2017-iň tanyşdyrlyş dabarasy boldy

Astrahanda Aziada-2017-iň tanyşdyrlyş dabarasy boldy

Dowamy
Bernde türkmen-şweýsar syýasy geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Bernde türkmen-şweýsar syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, şweýsar tarapyň wekiliýetine bol...

Dowamy
Awstraliýanyň Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2016-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň ynanç hatynyň nusgasyny gowşurmak maksady bilen Awstraliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilç...

Dowamy
Tehranda кonsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 26-27-nji sentýabrynda Tehranda konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 12-nji mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary i...

Dowamy
Saud Arabystanynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy

2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Er-Riýad şäherinde “Patyşa Fahd” adyndaky medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň dabaraly açylyş çäresi guraldy. Döredijilik işgärleri, medeniýe...

Dowamy