Habarlar

Türkmenistan we Indoneziýa geljekde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Tähran ş.) j-p Oktawino Alim...

Dowamy
Türkmenistan — Özbegistan Respublikasy: medeni miras ulgamynda hyzmatdaşlyk

2018-nji ýylyň 5-nji maýynda Daşkent şäherinde Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi ýurdumyzyň Ilçihanasy bilen bilelikde guramagynda medeniýet dessurlary we milli tagamlaryň XVI sergis...

Dowamy
Gyrgyzystanda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kubogy almak ugrunda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi

2018-nji ýylyň 5-nji maýynda llçihana tarapyndan Gazagystanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanalarynyň hem-de Gyrgyz-Türk Manas uniwersiteti...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de ÝUNESKO-nyň klaster edarasynyň direktory bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara deňiz portunyň dabaraly açylyşyna gatnaşmak maksady bien Aşgabada iş sapary bilen gelen ÝUNESKO-nyň Tähran şäherindäki k...

Dowamy
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi

2018-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy Koreýanyň daşary ýurt dilleri uniwersitetinde Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly tanyşdyrylyş dabarasyny ge...

Dowamy
Awazada Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlarynyň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 3-nji maýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agza ýurtlarynyň ulag we aragatnaşyk ministrleriniň IX mejlisi boldy. “Deňiz” myhmanhanasynyň maslah...

Dowamy
Berlinde Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-german iş toparynyň sekizinji mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde Germaniýanyň Ykdysadyýet we energetika federal ministrliginiň binasynda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-german iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mej...

Dowamy