Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de Beýik Britaniýanyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  özüniň Türkmenistandaky diplomatik işini tamamlaýan Beýik Britaniýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Sanjaý...

Dowamy
Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisinde ileri tutýan garaýyşlary

Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk baýramyna barýan Türkmenistan ösüşiň ýokary depginlerini üpjün edip, milli ykdysadyýeti ösdürmegini dowam edýär hem-de rowaçlygyň we abadançylygyň täze sepgitlerine tar...

Dowamy
Türkmenistanyň we Ysraýyl Döwletiniň arasyndaky syýasy geňeşmeleri

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Ysraýyl Döwletiniň wekiliýetine Daşary işler mi...

Dowamy
Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2016-njy ýylyň 15-nji awgustynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Hytaýyň wekiliýetine...

Dowamy
Аşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

2016-njy ýylyň 11-12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi...

Dowamy
Fransuz Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Fransuz Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Fransua Delaus bilen duşu...

Dowamy
Türkmen wekiliýetiniň «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmagy

2016-njy ýylyň 3-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti «С5+1» düzümdäki ministrler duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Waşingtonda iş sapary bilen boldy....

Dowamy