Habarlar

Türkmenistan – Ýaponiýa: özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 26-njy iýunynda Tokio şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon we ýapon-türkmen komitetleriniň bilelikdäli 12-nji mejlisi geçirildi. Bu foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň...

Dowamy
Günorta Afrika Respublikasynyň ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 27-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurmak maksady bilen gelen Günorta Afrika Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellene...

Dowamy
DÖM-yň monitoring ulgamynyň institusional gurluşyny ara alyp maslahatlaşmak we ylalaşmak boýunça tegelek stol geçirildi

2017-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ministrlikleriň hem-de edaralaryň wezipeleri we meseleleri bilen Durnukly ösüş maksatlarynyň (DÖM) monitoring ulgamy...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde «BMG-MA: sebitleýin integrasiýsyny giňeltmegiň taryhy, ykdysady we sosial aspektleri» atly tegelek stol geçirildi

2017-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Birleşen Milletler Guramasy – Merkezi Aziýa: sebitleýin integrasiýasyny giňeltmegiň taryhy, ykdysady we sosial aspektleri» at...

Dowamy
Türkmenistanda AHHG-niň ştab-kwartirasy açyldy

Belli bolşy ýaly 16-njy iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň 2017-2019 ýyllarda Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etmegi bilen bagly r...

Dowamy
Niderlandlar Patyşalygynyň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Dowamy
Seulda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy iýunynda Seulda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «KR-ň täze hökümetiniň gatnaşmagynda Türkmeni...

Dowamy