Habarlar

Palestina Döwletiniň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Hossein Ali Mustafa Gannam bilen duşuşdy.    ...

Dowamy
ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi geljekki diplomatlary taýýarlamakda ýardam berýär

2017-nji ýylyň 17-nji martynda Aşgabatda ÝHHG-nyň ýardam bermeginde gurnalan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwer...

Dowamy
Tbiliside Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy martynda Gruziýanyň Sport we ýaşlaryň işi boýunça ministrliginiň mejlisler zalynda şu ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýip yglan edilmegi hem-de ýurdumyzda geçirilýän...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary başlady

2017-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Katara döwlet sapary bilen geldi. Hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni Dohanyň halkara howa menzilinden aýratyn möhüm myhmanlar üçin ni...

Dowamy
Nýu-Ýorkda Türkmenistanyň BMG-ä goşulmagynyň 25-ýyllygy mynasybetli dabaraly kabul edişlik geçirildi

2017-nji ýylyň 9-njy martynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky edara binasynda Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň BMG-ä goşulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly kabul ed...

Dowamy
Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň arasynda «Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Teswirnamanyň» taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirilýär

2017-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda «Hazar deňzinde ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynd...

Dowamy
Ýerewanda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň 8-nji mejlisi we syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 14-nji martynda Ýerewanda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň nobatdaky 8-nji mejlisi we syýasy geňeşmeleri geçirildi. Mejlisi açyp, toparyň ermen tarap...

Dowamy