RSS

Habarlar

Türkmenistanyň we Owganystanyň Prezidentleri Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň işe girizilmegi dabarasyna gatnaşdylar

2016-njy ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani halkara Aziýa demirýol ulag geçelgesiniň birinji...

Dowamy
Türkmenistan ulag ulgamyna degişli halkara resminamalaryň birnäçesine goşuldy

2016-njy ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat öz işini tamamlady. Onuň ikinji güni maslahata gatnaşyjylar logistik...

Dowamy
Ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek

Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahat 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibini ornaşdyrmakda wajyp ädim bolup durýändygyny aňladýar. Şeýle hem maslahat Daşky gurşawyň üýtgemegi boýunça Pa...

Dowamy
Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň çäklerinde resminamalaryň birnäçesine gol çekildi

Forumyň çäklerinde, ikitaraplaýyn duşuşyklaryň netijesinde resminamalaryň birnäçesine, şol sanda Özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça geňeşmeleriň usulyny ýola goýmak babatda Türkmenistanyň Da...

Dowamy
Aşgabat şäherinde ВMG-nyň wekilhanasynyň täze binasy açyldy

Aşgabat şäherinde ВMG-nyň wekilhanasynyň täze binasy açyldy

Dowamy
Ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň çäklerinde Türkmenistanda Durnukly ösüşiň maksatlaryny durmuşa geçirmeklik meseleleri boýunça ugurdaş çäreler geçirildi

26-njy noýabrda günüň ikinji ýarymynda Durnukly ulag ulgamy boýunça Ählumumy maslahatyň çarçuwasynda “2030-yň Gün tertibini ýerine ýetirilmeginiň çäklerinde Türkmenistanda DÖM-nyň durmuşa geçirilmegi:...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti we BMG-nyň Baş Sekretary Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Mun bilen duşuşdy.   Döwlet baştutany halkara maslahatyň işi...

Dowamy