Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda türkmen-azerbaýjan özaragatnaşyklarynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 30-njy iýulynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrleri Raşid Meredowyň we Jeýhun Baýramowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Söhbetdeşligiň başynda öz kärdeşini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy dostlukly azerbaýjan halkynyň bähbidine gönükdirilen işinde uly üstünlikleri we ýokary netijeliligi arzuw etdi.

Ministrler şeýle-de Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky özarabähbitli hyzmatdaşlygyň ýygjamlaşdyrylmagyna gönükdirilen bilelikdäki hereketlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu mazmunda ulag we üstaşyr gatnawlary ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýe bolýandygy aýratyn bellenilip geçildi. 

Koronawirus ýokanjynyň pandemiýasy şertlerinde bilelikdäki netijeli hem-de utgaşdyrylan özarahereketleriň dowam etdirilmeginiň zerurlygyna hem aýratyn üns çekildi.

Mundan başga-da diplomatlar sebit hem-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri dogrusynda-da pikirleri alyşdylar.