Aşgabatda Aral deňziniň sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça dialog geçirildi

2021-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň ýardam bermeginde Halkara Ýer gününiň bellenilmegi mynasybetli göni wideoaragatnaşyk arkaly «Aral deňziniň sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça köptaraplaýyn dialog» geçirildi. 

Çärä ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň, şol sanda daşky gurşawy goramak ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk saklaýan abraýly halkara we sebitleýin guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. 

Maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wezipesini ýerine ýetirijisi, BMG-niň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň orunbasary Husiddin Şarofiddinow, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Natiýa Natswlişwili, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň Ýerine ýetiriji direktory Zafar Mahmudow, BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň (FAO) Merkezi Aziýa sebiti boýunça sebitleýin edarasynyň wekili Sumiter Broka, şeýle-de Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) “Ýaşyl Merkezi Aziýa” maksatnamasynyň dolandyryjysy Dr. Karolina Milow dagylar çykyş etdiler. 

Çykyşlaryň barşynda Türkmenistanyň Aral deňzini gorap saklamak we bu deňziň basseýnindäki ilatyň durmuş-ykdysady ýagdaýynyň gowulandyrylmagynyň meselelerine gönükdirilen tagallalary hem-de başlangyçlary, şeýle-de sebitiň ekologiki abadançylygyny saklamak boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri dogrusynda pikir alyşyldy.