Aziýanyň ýaňy» sirk festiwalynyyň altyn baýragynyň eýesi – howa gimnasty Parahat Orazlyýew

Türkmen sirkiniň wekili 2-6-njy iýuly aralygynda Gazagystanda – Astanada geçirilen «Aziýanyň ýaňy» Sirk sungatynyň ýubileý X Halkara festiwalynyň altyn baýragynyň eýesi boldy.

Festiwala Gazagystanyň, Belarusyň, Gyrgyzstanyň, Mongoliýanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň, Müsüriň, Monakonyň, Özbegistanyň, Ukrainanyň, Latwiýanyň we Hytaýyň sirk sungatynyň işgärleri – akrobatlar, kanatda ýöreýjileri, gözbagçylar, žonglýorlar we baş öwredijiler gatnaşdylar.

Biziň ýurdumyza «Gündogar ýyldyzlary» sirk oýunynyň milli toparynyň artisti Parahat Orazlyýew wekilçilik etdi. Ol «Kemerler» özboluşly çykyşy bilen howa gimnastikasy žanrynda çykyş etdi we eminleriň karary esasynda «Ýokary ýerine ýetirijilikli ussatlyk we ezberlik üçin» altyn kubogy bilen 1-nji ýere mynasyp boldy. Şeýle hem Parahat Belarus döwlet sirkiniň ýörite baýragyna mynasyp boldy.

         Ýurdumyzyň sungat işgärleriniň üstünlikleri miili sirk sungatynyň mekdebiniň ösýän ökdeliginiň nyşany bolup durýar. We türkmen at üstündäki oýunlarynyň dünýäniň öňdebaryjy sirk bäsleşiklerindäki ajaýyp ýeňişleri ähli bütinleý tamalaýyn bolup watandaşlarymyzda buýsanç duýgularyny oýaran bolsa, onda howa gimnastikasy ýaly beýleki žanrlaryndaky gazananlar hakyky öňegidişlik bolup durýar.