Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) Doly ygtyýarly maslahatynyňişine gatnaşýar

img

28/09/2022

961

2022-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda, Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi A.Annaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Buharest şäherinde Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) 2022-nji ýyl üçin Doly ygtyýarly maslahatynyň (PP-22) açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Halkara elektroaragatnaşyk bileleşigi (HEB) dünýä derejesinde sanlylaşdyrmak ugrunda öňdebaryjy halkara gurama hökmünde çykyş edýär.

Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) Doly ygtyýarly maslahaty her dört ýylda bir gezek HEB-iň ýolbaşçylaryny saýlamak, dört ýyllyk strategiki we maliýe meýilnamalaryny kabul etmek, telekommunikasiýa we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýasy syýasatlaryny we ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýär.

Halkara elektroaragatnaşyk bileleşiginiň (HEB) 2022-nji ýyl üçin Doly ygtyýarly maslahaty (PP-22) 2022-nji ýylyň 26-njy sentýabryndan 14-nji oktýabry aralygynda dowam eder.