icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

14 noýabr 2022

2137

Türkmenistanyň DIM-nde Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Owganystan boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

2022-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Hytaý Halk Respublikasynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Ýue Sýaoýong bilen duşuşdy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda strategiki hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi nygtaldy. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda bu nukdaýnazardan, türkmen-hytaý ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň dinamikasynyň esasan iki döwletiň ýolbaşçylarynyň arasynda döredilen açyk, ynamly we dostlukly gepleşikler bilen baglanyşyklydygy bellendi, bu hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösmegine we giňelmegine güýçli itergi berýär.

Taraplar Türkmenistanyň we Hytaýyň milli gatnaşyk we goňşy ýurduň ykdysady taýdan dikeldiş işlerine işjeň gatnaşýandyklaryny we owgan meselesi boýunça hemişelik we yzygiderli gepleşik alyp barýandygyny bellediler. Iki ýurt hem Owganystana goňşy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň arasyndaky özara gatnaşyk mehanizminiň çäginde işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Daşary işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Owganystandaky parahatçylygy gurmagy üç esasy ugrunyň: syýasy, ykdysady we sosial-ynsanperwer nukdaýnazardan seredýändigini aýtdy.

Ilki bilen, Türkmenistan Owganystanyň täze häkimiýetleri bilen ýurtda durnuklylygy saklamaga we Owganystandaky içerki sazlaşygy we bähbitleriň deňagramlylygyny gazanmak üçin geljegi ýakynlaşdyrýan esasy faktor hökmünde gepleşikleriň ösdürilmegini goldaýar. Ikinjiden, Owganystanda parahatçylygy gurmak prosesine bu ýurduň esasy infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek arkaly sebitleýin ykdysady integrasiýa proseslerine gatnaşmazdan seredilip bilinmez. Üçünjiden, bu ýurtda parahatçylygy gurmagyň ynsanperwer bölegi bu işe elmydama oňyn täsir etdi.

Mundan başga-da, türkmen tarapy sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, şol sanda terrorçylyga garşy göreş we biziň döwrümiziň beýleki wehimleri we howplary ýaly ygtyýarly owgan resmi adamlary bilen maslahatlaşmak üçin mümkinçilikleri gözlemegi we peýdalanmagy zerur hasaplaýar.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy gowy goňşuçylyk we köp asyrlyk dostluk ýörelgelerine esaslanyp, owgan halkyna yzygiderli goldaw berjekdigini tassyklady.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi