Habarlar

Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasynda daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler geçi...

Dowamy
Aşgabatda Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça hazarýaka döwletleriniň bilermenleriniň ikinji duşuşygy öz işine başlady

2017-nji ýylyň 15-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Hazar deňzinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak üçin türkmen...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habary

2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen «Aziada – 2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresini...

Dowamy
Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň 8-nji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 10-11-nji maýynda Minskde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belorus toparynyň nobatdaky 8-nji mejlisi geçirildi. Toparyň belarus bölegine Belarus Respublikasynyň Hökümeti...

Dowamy
Aşgabatda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň binasynda Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabada G...

Dowamy
Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rumyniýanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi j-p Sorin Wasile bilen duşuşyk geçirdi. Gepleşik...

Dowamy
Nýu-Ýorkda Ýeňiş gününe bagyşlanan surat sergisi geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji maýynda BMG-niň Nýu-Ýorkdaky baş edarasynyň binasynda Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...

Dowamy