Habarlar

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady

Dowamy
Kanadanyň täze Ilçisi ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Kanadanyň Türkmenistandaky (ýaşaýan ýeri Ankara şäheri) täze Adatdan daşary we Doly...

Dowamy
Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan da...

Dowamy
Awstriýa Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky (ýaşaýan ýeri Astana şäheri) täze Adatdan...

Dowamy
Rumyniýada Türkmenistanyň tranzit-transport mümkinçiliklerine bagyşlanan “tegelek stol” geçirildi

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Konstansiýanyň (Rumyniýa) deňiz portynyň edarasynda geçirilen “tegelek stolda” Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag ulgamyndaky halkara başlangyçlary, şeýle hem Türkmenis...

Dowamy
Rigada nobatdaky ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-latwiýa toparynyň maslahaty geçirildi

2016-njy ýylyň 21-22-nji noýabrynda Rigada iki döwletiň ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagynda ykdysady, senagat, ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk boýun...

Dowamy
Türkmenistan özüniň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça degişli borçnamalarynyň berjaý edilişi hakynda ikinji hasabatyny hödürledi

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Ženewada Gynamalara garşy Komitetiň 59-njy mejlisiniň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Türkmenistanyň gynama we beýleki agyr, adamkärçiliksiz jezalarda we ýüztutma...

Dowamy