Habarlar

Berlinde «Margiana – Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy» atly çäresi geçirildi

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Berlin şäherinde Türkmenistanyň GFR-däki Ilçihanasy Berliniň Taryhy döwürden öňki we irki taryhy muzeýi bilen bilelikde 2018-nji ýylyň “Türkmenistan–Beýik Ýüpek ýoluny...

Dowamy
«Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan maslahat

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Aşgabatda, Olimpiýa şäherjiginiň «Sport» myhmanhanasynda «Amul-Hazar 2018» halkara awtorallisine bagyşlanan maslahat geçirildi. Bu çärä ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümini...

Dowamy
Türkmenistanda Adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça Hereketleriň milli Meýilnamasyny ýerine ýetirilmegiň gidişi seljerildi

2018-nji ýylyň 31-nji awgustynda Aşgabatda Adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça 2016-2018-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynyň (HMM) ýerine ýetirilmeginiň gidişini seljermek boýunça tege...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-emirat syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 30-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Myhmanlaryň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de “Amul-Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanyp brifing geçirildi

2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Amul–Hazar 2018” halkara awtorallisiniň geçirilmegine bagyşlanyp brifing geçirildi. Brifinge Türkmenistanda ak...

Dowamy
ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maslahat geçirýär

2018-nji ýylyň 28-nji awgustynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk” atly taslaman...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde AHHG-ni esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2018-nji ýylyň 27-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Araly halas etmegiň Halkara gaznasyny (AHHG) esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Sammitiniň netijelerine bagyşlanyp me...

Dowamy