Habarlar

Türkmenistan we Günorta Aziýanyň sebitleýin hyzmatdaşlyk assosiýasiýasy gatnaşyklary ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Owganystan boýunça ministrler derejesindäki ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII)...

Dowamy
Aşgabatda Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk Maslahaty (RECCA VII) geçirildi

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda  Aşgabatda owgan meselesi boýunça möhüm soraglaryň çözülmegine özara ylalaşylan çözgütleri işläp taýýarlamakda geljekki tagallalary birleşdirmäge, Owganystanyň parahat...

Dowamy
Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň meselelerini maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň  (RECCA VII) çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň...

Dowamy
Eýranyň Ýol we şäher gurluşyk ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow...

Dowamy
Aşgabatda geçirilen işewürler maslahatynda sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň ugurlary maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Owganystan boýunça ýedinji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) çäklerinde Aşgabatda işewürler maslahaty geçirildi we onuň dowamynda döwlet gurama...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Pakistanyň Meýilnamalaşdyryş Komissiýasynyň başlygynyň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň DIM-niň desgasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Pakistan Yslam Respublikasynyň Federal ministr derejesindäki Meýilnamalaşdyryş Komissi...

Dowamy
Moskwada Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi» kitabynyň tanyşdyrylyş daba...

Dowamy