Habarlar

Türkmenistanyň wekilýetiniň Parlamentara Bileleşigiň 139-njy Assambleýasynyň işine gatnaşmagy

2018-nji ýylyň 14–15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti şu günler Ženewa şäherinde geçýän Parlamentara Bileleşigiň 139-njy Assambleýasynyň...

Dowamy
Duşenbede Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Medeniýet günleri başlandy

2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Duşenbe şäheriniň Milli kitaphanasynda Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy. Açylyş dabarasyna iki ýurduň Medeniý...

Dowamy
«Terrorçylyk bilen göreşmek boýunça milli we sebitleýin mümkinçiligi berkitmek maksady bilen serhetleri goramak we dolandyrmak babatynda öňdebaryjy tejribe» atly okuwy Aşgabatda işine başlady

2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmeginde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan gu...

Dowamy
Türkmenistan we Bütindünýä Gümruk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Brýussele bolan iş saparynyň çäginde Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş Sekretary j-p Kuniýo Mukuriýa bilen gepleşikleri geçirdi. Duşuşygy...

Dowamy
Brýusselda türkmen-belgiýa syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Belgiýa Patyşalygynyň Premýer-mini...

Dowamy
Türkmenistan we ÝB halkara meselelerini we energetika hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 11-12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Brýusselde iş saparynda boldy. 2018-n...

Dowamy
Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň döredilmeginiň 50 ýyllygyna bagyşlanan halkara ylmy maslahaty

2018-nji ýylyň 11-12-nji oktýabrynda Aşhabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň (TTGJ) döredilmeginiň 50 ýyllygyna bagyşlanan halkara ylmy masl...

Dowamy