Habarlar

Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi j-p M...

Dowamy
Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň Hazar deňzinde biologik serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçylyga) garşy göreş babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Teswirnamasynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň 1-nji duşuşygy

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Aşgabatda hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň Hazar deňzinde biologik serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýe...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen, Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, «Uzawtosanoat»PJ-niň dolandyr...

Dowamy
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara  türkmen-katar toparynyň ikinji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 2-3-nji noýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti Katar Döwletinde iş saparynda boldy. 2-nji noýabrda Katar Döwletiniň Daşary işler ministrliginiň binasynda iki ýurduň daşary işler minist...

Dowamy
Soçide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Soçide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Dowamy
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji sessiýasyndaky Türkmenistanyň öňdebaryjy başlangyçlarynyň hereketde durmuşa geçirilmegi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji sessiýasynyň işiniň başlamagy bilen, parahatçylyga we durnuklylyga, Türkmenistan tarapyndan durnukly ösüşiň hatyrasyna maksatlary durmuşa geçi...

Dowamy
“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” žurnalynyň nobatdaky sany

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň neşire taýýarlan “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” atly çärýekde bir gezek neşir edilýän ylmy-tejribe žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy....

Dowamy