Habarlar

Türkmenistan we BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasy (UNCTAD) hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (UNCTAD) Baş sekretary jenap Muhisa Kituýiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti b...

Dowamy
Press-reliz

2017-nji ýylyň 13-nji noýabrynda, Aşgabatda, Aral deňzini halas etmek boýunça Halkara gaznasynyň ýerine ýetiriji komitetiniň binasynda şol bir wagtda iki sany özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamalara go...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Samarkantda halkara maslahata gatnaşdy

2017-nji ýylyň 10-11-nji noýabrynda Samarkantda BMG-niň başlangyjy bilen Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça “Merkezi Aziýa: bir geçmiş we umumy geljek, durnukly ösüşiň w...

Dowamy
Er-Riýadda türkmen-saud Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi boldy

2017-nji ýylyň 7-10-njy noýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti iş sapary bilen Saud Arabystan Patyşalygynda boldy. Senagat we energetika pudaklarynyň, şeýle hem Saud Arabystanynyň iri kompaniýalaryny...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Wengriýanyň DIM-nde Türkmenistanyň we Wengriýanyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitarapla...

Dowamy
DÖM boýunça Ylmy-usulyýet merkezi Durnukly ösüş maksatnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça okuw maslahatyny gurnady

DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda ýakynda açylan Durnukly ösüş maksatnamalary (DÖM) boýunça Ylmy-usulyýet merkezinde gurnalan birinji okuw-türgenleşigine ýurdumyzyň demokratik, agrar, senagatçy...

Dowamy
Awstriýada Türkmenistanyň Prezidentiniň kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Wena şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdmuhamedowyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyr...

Dowamy